ue sanatate

Întrebări și răspunsuri privind noul program “UE pentru sănătate” (EU4Health)

Ce este noul program „UE pentru sănătate” și cum va contribui el la îmbunătățirea sistemelor de sănătate din UE? Comisia a propus un nou program ambițios și de sine stătător în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027, intitulat programul „UE pentru sănătate”.

Programul „UE pentru sănătate” va avea o contribuție semnificativă la redresarea post-COVID-19, prin creșterea nivelului de sănătate a populației UE, consolidarea rezistenței sistemelor de sănătate și promovarea inovării în domeniul sănătății. Acest nou program va acoperi, de asemenea, lacunele evidențiate de criza COVID-19 și va asigura faptul că sistemele de sănătate ale UE sunt suficient de rezistente pentru a face față amenințărilor noi și viitoare pentru sănătate.

Pandemia de COVID-19 a demonstrat necesitatea de a spori în mod semnificativ nivelul de pregătire și capacitatea UE de a răspunde în mod eficient amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate.

Aceasta a demonstrat, în special, că UE are nevoie de:
» o mai bună coordonare între statele membre în timpul unei crize sanitare;
» creșterea capacității UE de a se pregăti și de a combate crizele sanitare; precum și de
» sporirea investițiilor în sistemele de sănătate, pentru a se asigura că acestea sunt pregătite pentru provocările viitoare.

Datorită programului „UE pentru sănătate”, UE va avea acum posibilitatea:
» de a investi în crearea de rezerve de materiale medicale în caz de criză;
» de a crea, în întreaga UE, o rezervă de personal medical și de experți care să poată fi mobilizați pentru a preveni crizele sanitare sau pentru a răspunde la acestea;
» de a forma personal medico-sanitar în vederea mobilizării sale pe întreg teritoriul UE;
» de a intensifica supravegherea amenințărilor pentru sănătate și
» de a îmbunătăți rezistența sistemelor de sănătate în vederea asigurării unor rezultate mai bune în materie de sănătate pentru toți.

Acest lucru va face ca UE să dispună de instrumente mai multe și mai puternice pentru a întreprinde acțiuni rapide, decisive și coordonate cu statele membre, atât în ceea ce privește pregătirea și gestionarea crizelor, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării și performanței globale ale sistemelor de sănătate din UE.

Care sunt principalele obiective ale programului „UE pentru sănătate”?
Programul „UE pentru sănătate” are trei obiective generale:
1. protejarea cetățenilor UE împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și îmbunătățirea capacității de gestionare a crizelor;
2. asigurarea disponibilității și accesibilității medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor produse necesare în situații de criză, precum și sprijinirea inovării;
3. consolidarea sistemelor de sănătate și a forței de muncă din domeniul sănătății, inclusiv prin investiții în sănătatea publică, de exemplu prin programe de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, precum și prin îmbunătățirea accesului la asistență medicală.

Dincolo de pregătirea și răspunsul în situații de criză, programul „UE pentru sănătate” va aborda și alte provocări importante pe termen lung pentru sistemele de sănătate, în special:
» inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate la nivelul grupurilor de populație, al țărilor și al regiunilor și accesul la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă;
» povara constituită de bolile netransmisibile, în special cancerul, sănătatea mintală, bolile rare și riscurile reprezentate de factorii determinanți ai sănătății;
» distribuirea inegală a capacității sistemelor de asistență medicală;
» obstacolele din calea asimilării la scară largă și a utilizării optime a inovațiilor digitale, precum și a extinderii lor;
» creșterea pericolelor pentru sănătate din cauza degradării mediului și a poluării, în special a calității aerului, apei și solului, dar și din cauza schimbărilor demografice.

Ce finanțare va fi pusă la dispoziție în cadrul programului „UE pentru sănătate” și cum va fi aceasta cheltuită?
Prin programul „UE pentru sănătate”, Comisia propune să se investească 9,4 miliarde EUR în consolidarea sistemelor de sănătate. Pentru comparație, în propunerea anterioară a Comisiei pentru o componentă „Sănătate” în cadrul Fondului social european+, această sumă era de 413 milioane EUR. Finanțarea va proveni parțial de la bugetul UE (1,7 miliarde EUR), parțial prin intermediul veniturilor alocate externe, care provin din operațiunile de împrumut ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind Instrumentul UE de redresare economică (7,7 miliarde EUR). Pentru niciunul dintre obiectivele menționate în program nu va exista o alocare prealabilă. Repartizarea va fi convenită în cadrul punerii în aplicare a programului „UE pentru sănătate”.

În viitor, vor putea fi finanțate diferite tipuri de acțiuni în diversele domenii acoperite de program. Aceste acțiuni includ, dar nu se limitează la:
» sprijin și consiliere personalizate specifice fiecărei țări pentru țări sau grupuri de țări cu cele mai mari nevoi, prin programe de înfrățire, consiliere de specialitate și sprijin inter pares etc.;
» programe de formare și de schimb de experiență pentru cadrele medicale și personalul medical;
» noi mecanisme, de exemplu, pentru achizițiile de bunuri și servicii, necesare pentru prevenirea și gestionarea crizelor sanitare;
» audituri, de exemplu în ceea ce privește mecanismele de pregătire și răspuns ale statelor membre (cum ar fi gestionarea crizelor, rezistența la antimicrobiene, vaccinarea), pentru a asigura eficacitatea acestora;
» studii clinice, pentru a accelera dezvoltarea, autorizarea și accesul la medicamente și vaccinuri inovatoare, sigure și eficace;
» colaborarea și parteneriatele transfrontaliere, inclusiv în regiunile transfrontaliere, în vederea transferării și îmbunătățirii soluțiilor inovatoare, inclusiv digitale, de exemplu prin intermediul rețelelor europene de referință (ERN);
» instituirea și coordonarea laboratoarelor de referință și a centrelor de excelență ale Uniunii;
» investiții în proiecte precursoare pentru inițiative cu valoare adăugată ridicată, precum și investiții în infrastructura critică de sănătate;
» desfășurarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii aferente serviciilor digitale;
» desfășurarea de activități analitice precum studiile, colectarea de date și analiza comparativă.
O listă completă a acțiunilor posibile poate fi găsită în anexa I la propunerea privind programul „UE pentru sănătate”.

Cum vor fi abordate bolile netransmisibile, cum ar fi cancerul, în cadrul noului program?
Bolile netransmisibile și cele legate de stilul de viață se numără printre cele mai mari provocări cu care se confruntă sistemele de sănătate din UE. Bolile netransmisibile, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul, bolile respiratorii cronice și diabetul, reprezintă cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii, pensionării din motive de boală și decesului prematur în Uniune, provocând costuri sociale și economice considerabile.

Pentru a reduce cu o treime, până în 2030, impactul bolilor netransmisibile asupra persoanelor și societății și pentru a reduce mortalitatea prematură cauzată de bolile netransmisibile, este esențial ca accentul să cadă pe prevenire, la care să se adauge eforturi de consolidare a sistemelor de sănătate. Programul „UE pentru sănătate” va sprijini programele de prevenire a bolilor (inclusiv screeningul și diagnosticarea timpurie) și programele de promovare a sănătății din statele membre.

Rețelele europene de referință (ERN) pentru boli rare, cu prevalență redusă și complexe vor fi extinse pentru a include și alte boli rare netransmisibile, precum și boli infecțioase, ceea ce va permite circulația cunoștințelor și a expertizei medicale mai degrabă decât deplasarea pacienților.

Când va fi disponibilă finanțarea pentru programul „UE pentru sănătate”? Răspunde acest program la actuala criză cauzată de coronavirus?
Programul „UE pentru sănătate” acoperă perioada 2021-2027. Acesta ia în considerare lecțiile învățate și lacunele identificate până în prezent ca urmare a crizei și va aduce schimbări structurale pentru o mai bună pregătire a UE pentru noi provocări în materie de sănătate. Odată ce propunerea este adoptată de statele membre și de Parlamentul European, se intenționează să se înceapă lansarea de acțiuni specifice în cadrul programului „UE pentru sănătate” începând cu 1 ianuarie 2021. În primii ani ai programului, se va pune un accent deosebit pe acțiune, în special în ceea ce privește gestionarea crizelor.

Respectă Programul „UE pentru sănătate” competența statelor membre în materie de sănătate?
Pandemia cauzată de COVID-19 a demonstrat că sunt necesare o mai bună coordonare și cooperare între statele membre ale UE în situații de criză. Programul „UE pentru sănătate” va asigura colaborarea cu statele membre, respectând repartizarea competențelor în domeniul politicii de sănătate prevăzute la articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), bazându-se pe mecanismele de cooperare existente și concentrându-se asupra aspectelor strategice și transfrontaliere. În temeiul articolului 168 din TFUE, Uniunea trebuie să completeze și să sprijine politicile naționale în domeniul sănătății, să încurajeze cooperarea dintre statele membre și să promoveze coordonarea între programele acestora. Acest lucru ar trebui să se desfășoare cu respectarea deplină a responsabilităților statelor membre de a-și defini politicile în materie de sănătate și de a organiza și furniza servicii medicale și asistență medicală.

Cum va fi pus în aplicare programul „UE pentru sănătate” și care va fi rolul agențiilor UE?
Programul „UE pentru sănătate” va fi pus în aplicare de către statele membre, organizațiile neguvernamentale și organizațiile internaționale care pot solicita finanțare din partea UE sub formă de granturi, premii și achiziții publice, precum și prin gestiune indirectă de către Comisia Europeană și agențiile executive ale UE.

Agențiile UE, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) joacă un rol-cheie în protejarea Europei de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de pandemii, atât în ceea ce privește prevenirea, cât și gestionarea crizelor. Acțiunile programului vor completa și vor consolida activitatea acestor agenții ale UE.

Va continua Comisia să ofere finanțare în domeniul sănătății prin intermediul Fondului social european+ și al altor fonduri ale UE?
Odată cu adoptarea programului „UE pentru sănătate”, Comisia își adaptează propunerea pentru Fondul social european Plus (FSE+), integrând în totalitate componenta sa de sănătate în programul „UE pentru sănătate”.

În timp ce programul „UE pentru sănătate” este cel mai ambițios program din domeniul sănătății, în următorul buget pe termen lung se vor realiza, de asemenea investiții importante în sănătate, prin intermediul altor instrumente de finanțare care funcționează în sinergie cu programul „UE pentru sănătate”:
» Fondul social european Plus (FSE+), pentru a sprijini grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la asistență medicală;
» Fondul european de dezvoltare regională, pentru a îmbunătăți infrastructura regională de sănătate;
» Orizont Europa pentru cercetare și inovare în domeniul sănătății;
» rescEU, pentru crearea de rezerve de materiale medicale de urgență și
» programul Europa digitală, pentru crearea infrastructurii digitale necesare pentru instrumentele digitale din domeniul sănătății.
Cooperarea între programe și partajarea de obiective între diferitele politici vor constitui aspecte esențiale.

Care este diferența dintre constituirea de stocuri în cadrul programului „UE pentru sănătate” și programul privind capacitățile rescUE?
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii va oferi o reacție rapidă și se va axa pe capacitățile de răspuns direct în situații de criză, iar programul „UE pentru sănătate” va include stocuri strategice de materiale medicale pentru utilizarea pe termen mai lung, precum și alte rezerve strategice. Acestea vor include o rezervă de cadre medicale, de personal medical și de personal de sprijin care să poată fi mobilizat în situații de criză, precum și o echipă de urgență a Uniunii în materie de sănătate, alcătuită din experți care să poată fi invitați să contribuie la coordonarea evaluării și a răspunsului.

Cum va sprijini programul cercetarea și inovarea?
În cadrul programului „UE pentru sănătate”, se va colabora îndeaproape cu principalul program de cercetare al Uniunii Europene, Orizont Europa, care include clusterul „Sănătate”. Orizont Europa va finanța cercetarea și inovarea pe teme precum sănătatea pe tot parcursul vieții; factorii de mediu și sociali determinanți ai sănătății; bolile netransmisibile și bolile rare; bolile infecțioase; instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate, asistență medicală și sisteme de asistență medicală. Programul va include, de asemenea, o misiune de cercetare și inovare privind cancerul, care reprezintă una dintre principalele priorități ale Comisiei în domeniul politicii de sănătate. Programul „UE pentru sănătate” va contribui la asigurarea utilizării optime a rezultatelor cercetării și va facilita adoptarea, extinderea și implementarea inovării în materie de sănătate în sistemele de sănătate și în practica clinică.

Pentru mai multe informații
Fișă informativă: Programul „UE pentru sănătate” (EU4Health) (Link extern, document PDF)
Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027: Propunerea Comisiei mai 2020 (Link extern)

Date de contact pentru presă

Stefan DE KEERSMAECKER
» Telefon: +32 2 298 46 80
» Email: stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

Stephan MEDER
» Telefon: +32 2 291 39 17
» Email: Stephan.Meder@ec.europa.eu

#EUBudget #EU4Health
sursa/alte detalii: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_956